Algemene voorwaarden


1. Definities

1.1 Verhuurder: Big Sound Systems – Big Sound Systems – BTW-BE: 0806163733
1.2 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
1.3 Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door “Big Sound Systems”gedane offertes en acceptaties ervan, alsmede op de met “Big Sound Systems” tot stand gekomen overeenkomsten.
2.2 Door opdrachtgever of leverancier gehanteerde voorwaarden worden door “Big Sound Systems” Uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

3. Wijzigingen en afwijkingen

3.1 Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met “Big Sound Systems” zijn overeengekomen.

4. Offertes

4.1 De door “Big Sound Systems” uit gebrachte offertes zowel mondeling als schriftelijk zijn vrijblijvend; zij zijn 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 De overeenkomst komt – behoudens het gestelde in 4.1 – tot stand hetzij zodra de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij “Big Sound Systems” het voorstel van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.
4.3 Overeenkomsten met personeelsleden van “Big Sound Systems” die geen procuratie hebben binden “Big Sound Systems” niet, tenzij deze door “Big Sound Systems” schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Indien in de acceptatie door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien “Big Sound Systems” aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld

5. Annulering

5.1 Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
5.2 De hiervoor onder 5.1 genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor pakketten tot 200 euro. Kosteloze annulering van reservaties van ten minste 200 euro dienen 60 dagen op voorhand te gebeuren. bij annulatie tussen 60 en 20 dagen voor de huurdatum is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd aan de verhuurder. Bij annulatie binnen 20 dagen voor huurdatum is de huurder het volledige bedrag verschuldigd aan de verhuurder.

6. Betalingen

6.1 Voor afhalingen dient er een voorschot van 50 euro betaald te worden via bankoverschrijving. Dit voorschot moet 2 dagen op voorhand op onze rekening staan. Omdat de snelheid per bankinstelling kan verschillen raden we aan om ten laatste 5 werkdagen voor huurdatum deze overschrijving te maken.

Het resterende bedrag + de waarborg kan cash voldaan worden bij afhaling. Het staat u echter ook vrij het volledige bedrag via overschrijving op voorhand te betalen. In dat geval krijgt u de waarborg cash terug bij inleveren (of door ons laten ophalen) van de apparatuur. In geval van overschrijving moet het bedrag minstens 2 dagen voor de huurdatum op onze rekening staan. De waarborg bedraagt 100 euro tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Wanneer we materiaal ter plaatse leveren dient het volledige bedrag op voorhand overgeschreven te worden minimum 4 weken op voorhand.

6.3 Ingeval van ontbrekende, niet tijdige of onvolledige betaling binnen de termijn gesteld in art. 6.1 en 6.2 , kan de reservatie geannuleerd worden zonder verplichtingen van de verhuurder naar de huurder toe.

6.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Een reservatie is pas definitief nadat het voorschot of bedrag zoals hierboven  beschreven voldaan is.

6.6 Bij niet tijdige betaling volgens de vervaldatum van de factuur zal er per dag 10% intrest aangerekend worden samen met een vast schadebeding van 10% van het factuurbedrag..

7. Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst

7.1 “Big Sound Systems” heeft het recht de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden wanneer de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, in kennelijke staat van onvermogen is, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door “Big Sound Systems’”geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
7.2 Vorderingen op de opdrachtgever zijn voorts onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar indien “Big Sound Systems” van de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In dat geval is “Big Sound Systems” bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen.
7.3 Indien zich de omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan “Big Sound Systems” bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, welke van dien aard zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk, dan wel onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is “Big Sound Systems” bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Uitstel- en Annuleringsregeling

8.1 Partijen stellen vast dat weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op het al dan niet uitvoeren van een buitenevenement. Het is uitsluitend aan “Big Sound Systems” voorbehouden te bepalen of de weersomstandigheden het mogelijk maken een buitenevenement ten uitvoering te brengen. Een door “Big Sound Systems” als ongunstig beoordeelde weersomstandigheid, levert overmacht op en ontslaat haar van de verplichting tot nakoming, behoudens de mogelijkheid dat het evenement op een later tijdstip als nog ten uitvoer gebracht kan worden. Bij uitstel van het evenement dient de opdrachtgever aan “Big Sound Systems” de extra gemaakte loon- en vervoerskosten te vergoeden. Bij annulering van het evenement blijft de opdrachtgever het overeengekomen bedrag verschuldigd, zonder aftrek van de waarde van de niet verbruikte goederen. Deze zullen in mindering kunnen strekken op het door de opdrachtgever verschuldigde, tenzij de producten speciaal voor de opdrachtgever zijn geconstrueerd en niet meer elders bruikbaar zijn.

9. Andere gevallen van overmacht

9.1 Leveringen kunnen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort c.q. afgelast in gevallen van overmacht. Tot overmacht wordt gerekend stopzetting, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van “Big Sound Systems” of haar leveranciers gedurende de leveringsperiode ten gevolge van stakingen, handelsbelemmeringen,defecten, ongelukken of welke aanleiding dan buiten verantwoordelijkheid van “Big Sound Systems”. Als overmacht zal ook gelden een wijziging van: Overheidszijde uitgevaardigde wettelijke voorschriften met Betrekking tot de door “Big Sound Systems” verhandelde producten als bedoeld in art 1.4.
Voorts wordt, niet limitatief, tot overmacht gerekend: het uitbreken van oorlog, afgelasten van feestelijkheden ter plaatse ten gevolge van droevige omstandigheden zoals overlijden of natuurrampen. Het voortijdig annuleren van een bruiloftsfeest als gevolg van het verbreken van de relatie wordt gezien als keuze en is derhalve geen overmacht.
9.2 In bovengenoemde gevallen wordt de overeenkomst ontbonden, waarbij noch de opdrachtgever, noch “Big Sound Systems” gehouden zijn tot enige schadevergoedingen aan de andere partij, behoudens de verplichting om de door “Big Sound Systems” reeds gemaakt kosten te vergoeden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever is verplicht een ongevallen c.q. evenementen verzekering af te sluiten. Dit is haar eigen verantwoordelijkheid.
10.2 “Big Sound Systems” is uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoedinggehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van “Big Sound Systems” c.q. haar personeelsleden.
10.3 Voor vergoedingen komen vervolgschaden, waaronder bedrijfsschade niet in aanmerking.
10.4 Indien en voor zover “Big Sound Systems”, ondanks het bepaalde in artikel 10.1, jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enige door deze geleden schade, welke niet onder de dekking van haar verzekering valt, wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de met de opdrachtgever overeengekomen prestatie.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart “Big Sound Systems” volledig voor alle aanspraken van derden. In dat geval opdrachtgever een consument is, zal hij “Big Sound Systems” niet verder vrijwaren dan voor dat deel dat hij verplicht is volgends de wet te dragen.
10.6 Schadegevallen dienen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk aan “Big Sound Systems” kenbaar worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn verliest opdrachtgever alle rechten uit hoofde van eventuele schades.

11. Locatie

11.1 De evenementenlocatie dient per auto c.q. vrachtwagen bereikbaar te zijn. Indien materiaal door “Big Sound Systems” op een andere manier naar de locatie vervoerd moet worden, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
11.2 Opdrachtgever dient ruim van aanvang voor het evenement kenbaar te maken of er obstakels zijn, denk hierbij aan trappen. Mocht opdrachtgever in gebreke zijn is “Big Sound Systems” bevoegd het evenement af te gelasten.
11.3 Het opruimen van de locatie na afloop van het evenement, dient door of namens de opdrachtgever te geschieden. Eventuele herstel werkzaamheden dienen eveneens door of voor rekening van opdrachtgever te geschieden, met uitzondering van in artikel 10.2 genoemde voorwaarden.

12. Veiligheidsaspecten

12.1 Aanwijzingen van politie, brandweer of andere overheidsinstellingen zullen door “Big Sound Systems” opgevolgd worden, ook al zijn deze strijdig met wensen van de opdrachtgever.
12.2 “Big Sound Systems” is bevoegd, naar alle redelijkheid, nadere veiligheidseisen te stellen.
12.3 Bij niet voldoen aan de verplichtingen is “Big Sound Systems” gerechtigd het evenement of een gedeelte daarvan te annuleren, de verplichtingen van opdrachtgever, met name ook haar betalingsverplichting, blijven in stand.

13. Inlevering van verhuurde apparatuur

13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de verhuurde producten ten laatste om 13 u de dag volgend op het evenement waarvoor ze verhuurd waren, terug te worden afgeleverd bij “ Big Sound Systems” of door “ Big Sound Systems” te kunnen worden afgehaald al naargelang de afspraken.
Indien de verhuurde producten niet tijdig worden terug gebracht, is “ Big Sound Systems” gerechtigd om een extra dag huur van de producten aan te rekenen.
13.2 Bovendien, indien “ Big Sound Systems” niet op de hoogte wordt gebracht van de onmogelijkheid om de producten tijdig terug te bezorgen of zijn toestemming hiervoor niet heeft bevestigd, wordt een extra dag huur met een mimimum van 100 euro aangerekend aan de huurder en dit per dag dat de apparatuur niet teruggebracht wordt. Ook zal “Big Sound Systems” van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de eventuele andere schade hierdoor geleden verhalen op de opdrachtgever.
13.3 Indien “Big Sound Systems” geen enkel bericht van de opdrachtgever heeft ontvangen omtrent de mogelijkheid tot laattijdige terugbezorging van de verhuurde producten, is “Big Sound Systems” volgens de regels van de Belgische wetgeving gerechtigd om aangifte van diefstal te doen bij de daarvoor bevoegde autoriteiten.
13.4 Het voorgaande geldt ook indien slechts een gedeelte van de verhuurde producten is terug ingeleverd.

14. Schade aan verhuurde apparatuur

14.1 De verhuurde apparatuur is afgesteld alvorens hij de opslagplaats verlaat. Het is dan ook verboden om iets aan de instellingen van de apparatuur te wijzigen zonder instemming van “ Big Sound Systems”. Schade toegebracht door zulke wijzigingen, zullen steeds op de opdrachtgever worden verhaald.
14.2 Het is ten strengste verboden om apparatuur open te maken, apparatuur uit de flightcases te halen of om kabels in de flightcase los te maken of te hersteken.
14.3 Door levering van de producten en betaling van de factuur, aanvaardt de opdrachtgever dat de producten in goede staat worden afgeleverd, tenzij schriftelijk eventuele gebreken worden bepaald.
Hij verbindt zich er dan ook uitdrukkelijk toe de niet-verbruiksproducten, in dezelfde staat terug te brengen. Vanaf de datum van inlevering van de producten, behoudt “Big Sound Systems” zich het recht voor om de staat van de goederen te controleren en binnen de 8 werkdagen na inlevering de opdrachtgever schriftelijk ingebreke te stellen indien er schade wordt vastgesteld.
14.4 Alle kosten voortvloeiend uit de geleden schade, zullen integraal op de opdrachtgever worden verhaald.
14.5 Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
14.6 Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.2, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
14.7 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
14.8 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
14.9 Wanneer de apparatuur niet in oorspronkelijke staat terug ter beschikking van de verhuurder gesteld wordt zullen alle kosten hiervoor verhaald worden op de huurder. Bijvoorbeeld reinigingskosten, verwijderen van vloeistoffen aan electronica,…

15. Gebruik

15.1 De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.
15.2 Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.
15.3 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

16. Eerdere algemene voorwaarden

16.1 Deze algemene voorwaarden vervangen vanaf 23/04/2009 eerder door “Big Sound Systems” gehanteerde algemene voorwaarden.

17. Toepasselijke recht en geschillen

17.1 Behalve de bepalingen waarbij deze algemene voorwaarden afwijken, is voor alle overige bepalingen die niet bij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden worden gesteld, het Belgisch recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en “Big Sound Systems” voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten te uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van Tongeren, onverminderd de bevoegdheid opdrachtgever te dagvaarden voor de volgends de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.F